Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Jana Hudečková

Jírovcova 2
Brno-Kohoutovice
62300
547383720
ordinacehudeckova@seznam.cz

LegislativaLegislativa

Pravidla pro poskytování zdravotní péče od 14.3. 2013

Dnem 14.3. 2013 nabývá učinnost  předpis č. 66/2013 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Celé znění zákona naleznete zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-66

Pravidla pro poskytování zdravotní péče od 1.4. 2012 naleznete zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372

konkrétní části týkající se práv pacienta naleznete zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#cast4

Od 1.4. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Tento zákon upravuje udělování souhlasu s poskytováním zdravotních služeb u nezletilých pacientů, tzn., že platí nová pravidla pro poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům (což jsou pacienti do 18-ti let věku). Tyto pravidla daná zákonem musíme dodržovat a považujeme za nutné Vás o nich informovat. S jakýmkoli zdravotním výkonem, ať již diagnostickým, preventivním (např. preventivní prohlídka), nebo léčebným, musí být VŽDY udělen souhlas jedním rodičem. Tento souhlas nelze nahradit souhlasem další osoby (např. jiný příbuzný, apod.) Nově tedy bude nutné, aby nezletilého pacienta vždy doprovázel alespoň jeden z rodičů, nebo aby byla stanovena osoba oprávněná, které dítě doprovází.
Se zdravotním výkonem, který může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, tedy když výkon s sebou nese riziko poškození zdraví pacienta (např. nepovinné očkování) je třeba souhlasu jednoho z rodičů.

Dle uvedeného zákona a jeho novelizace o zdravotních službách z roku 2013 je vyžadován

souhlas jednoho z rodičů pokud jde o poskytnutí služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav dítěte nebo kvalitu jeho života

U pacientů starších 15-ti let, může jeden z rodičů udělit souhlas, na jehož základě pak budeme oprávněni poskytovat péči nezletilému již bez dalších souhlasů rodičů (tedy pokud bude tento souhlas rodičem udělen, již není třeba, aby na každou návštěvu docházel s nezletilým i rodič).
Rodič může písemně určit oprávněnou osobu (osoby), která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta (prarodiče, druh, teta, sourozenec, apod.) při doprovodu na běžné vyšetření v ordinaci. Všechny souhlasy (doporučené formuláře) je nutné zakládat do zdravotní dokumentace, je tedy vyžadována jejich písemná forma. Formuláře si vyzvednete přímo v naší ordinaci nebo stáhnete na našich internetových stránkách. Výjimkou jsou pouze případy neodkladné péče, nebo péče povinně poskytované přímo ze zákona (např. povinné očkování) – zde tedy není nutný souhlas rodiče. Povinnosti uložené zákonem jsou od 1.4. 2012 pod sankcí, v případě jejich nedodržení může lékař dostat pokutu až do výše 1.000.000 Kč. Upozorňujeme rodiče, že může dojít v souvislosti s naplněním nově uložených povinností k prodloužení čekací doby. Doporučujeme stáhnout si plnou moc nebo informovaný souhlas ještě před plánovaným zákrokem nebo nepovinným očkováním a donést potřebný formulář podepsaný s sebou. Informovaný souhlas najdete v nabídce Formuláře k tisku.